5:24 PM

Sistem


Elektron merupakan entity terkecil didunia. Ia merupakan sebuah entiti asas dalam pembentukan sesuatu jasad/juzuk yang berjisim. Ia bergerak dalam satu disiplin dimana ia mengelilingi neutron, atau paduan electron, proton dan neuron dalam keadaan yang teratur serta mempunyai tenaga yang berbeza di setiap petala (Seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1). Jika tenaga ini diganggu dengan cara ia dikeluarkan atau penyerapan tenaga baru berlaku, maka, disiplin tadi akan terganggu dan akibatnya, berlakulah perlanggaran antara electron atau electron itu sendiri akan terkeluar dari aturan yang dipunyai tadi dan menghasilkan sesuatu sebagai penimbal. Untuk pemahaman, rujuk rajah 2.

Rajah 1: Elektron, Proton, dan Neutron didalam satu sistem atom dengan electron didalam petalanya yang tersendiri

Ketika ia masih berada didalam aturan tadi, electron akan bertindak sebagai penstabil kepada sesuatu juzuk atau jasad. Kestabilan yang terhasil daripada aturan tersebut pula akan menghasilkan sebuah jirim yang stabil dan mampu memainkankan peranan didalam aturan atau disiplin yang lain pula. Jika diambil contoh, untuk membina sebuah bangunan, rusuk asas yang merupakan tulang belakang pembinaannya mungkin boleh jadi sebuah konkrit atau besi tuang. Kedua – dua bahan ini merupakan jasad/juzuk yang terbina dari paduan berbilion – billion electron sebagai entity asasnya. dan kestabilan bahan tersebut sudah tentulah berkait rapat dengan kestabilan yang dipunyai oleh electron itu sendiri.

Rajah 2: sistem electron yang terganggu (sengaja atau tidak) telah menghasilkan tenaga yang menjadikan juzuk tidak stabil (penghasilan cahaya sebagai penimbal).

Analogi yang disebutkan diatas tadi merupakan satu analogi terbaik dalam menerangkan sesuatu yang digelar sebagai sistem. Apa yang dimaksudkan dengan sistem??, sistem merupakan satu paduan dari beberapa komponen yang menuju atau dikawal oleh satu matlamat atau ‘output’. Didalam sebuah sistem yang besar, kompartmen atau bahagian yang membentuknya pula merupakan paduan dari sistem-sistem kecil yang juga merupakan paduan bahagian sistem yang lebih kecil. Diakhir sesuatu sistem, semua arah tujuan dan magnitud yang terhasil akan bercantum menjadi satu dan ini merupakan titik penyambung yang terakhir bagi satu sistem.

Akan tetapi, jika dibincangkan dalam satu sistem secara keseluruhan, matlamat akhir itu amat mustahil untuk dituju. Ini kerana kita akan kerap tersilap atau tersalah mengaitkan satu kompartmen dengan kompartmen yang lain. Ini terjadi kerana paduan sistem itu semdiri memiliki bilangan yang mencecah mustahil untuk dikira (infiniti). Oleh itu, adakalanya proses mengaitkan sistem yang sepatutnya membawa kita kehadapan menjadi sebaliknya.

Kompartmen yang membina sesebuah sistem juga tidak semestinya berasal dari jenis yang sama. Boleh saja sesuatu entiti itu terdiri dari dua atau lebih dari jenis yang berlainan. Sebagai contoh, didalam melengkapkan catitan idea ini (sistem), saya terpaksa bekerjasama dengan komputer dan internet. Paduan antara saya (Sumber), Komputer (Alatan), dan juga internet (Mekanisma), telah mengahsilkan sebuah karya yang boleh dibaca oleh anda sekarang. Dan mungkin akan ada diantara pembaca yang akan mengambil idea saya ini untuk disampaikan pula kepada orang lain atau erti kata lain, perkongsian. Jika perkongsian itu juga diklasifikasikan sebagai suatu sistem, maka output dari sistem tadi (catitan idea ini) akan menjadi kompartmen pula kepada sistem perkongsian tersebut. Dan sistem perkongsian itu pula terdiri daripada, catitan idea saya (sumber), pembaca (alatan), dan mekanismanya mungkin pelbagai; seperti internet, perbualan, dan sebagainya.

Daripada analogi – analogi yang disebutkan diatas, kita dapat menyimpulkan bahawa kompartmen sesebuah system itu terdiri daripada sumber, alatan, dan mekanisma. Perlu dingat, walaupun peranan yang membentuk system itu terdiri daripada tiga bahagian, akan tetapi entitinya tidak hanya terhad kepada satu sahaja. Boleh sahaja terdapat lebih daripada satu sumber, alatan dan mekanisma didalam sesebuah system. Ini kita boleh klasifikasikan sebagai sebuah sistem yang besar. Untuk lebih memahami apa itu sistem yang cuba diketengahkan, saya menyimpulkanya didalam rajah 3.

Rajah 3: bagaimana sistem perkongsian idea dibentuk oleh kompartmen yang merupakan sistem yang lain yang juga terdiri daripada beberapa kompartmen kecil lain.

Sunber merupakan sebahagian daripada sistem yang membentuk atau lahir dari doktrin, ideology, pemahaman terhadap sesuatu dan sebagainya. Sumber juga diklasifikasikan sebagai komponen statik didalam sebuah sistem. komponen ini bertindak sebagai input kepada sebuah sistem. Sumber memainkan peranan penting dalam mengubah perjalanan sesebuah sistem. Akan tetapi, sumber tidak mampu bergerak untuk mencapai outputnya tanpa bantuan dari alatan dan mekanisma. Alatan bertindak sebagai medium untuk sesuatu sumber itu di ketengahkan manakala mekanisma pula adalah corak atau jalan untuk sumber tersebut diproses.

Setelah anda faham akan apa itu sistem, kita akan sedar bahawa kita sebenarnya hanyalah satu kompartmen kecil dalam sebuah sistem yang besar. Kehadiran kita walaupun sebagai kompartmen yang kecil, amatlah penting kerana sesebuah sistem itu tidak akan lengkap jika kita tidak memainkan peranan kita. Didalam sesebuah organisasi, kita yang merupakan kompartmen kecil bergerak menuju ke sebuah matlamat yang sama. Dan didalam kita bergerak kearah matlamat tersebut, kita telah diberikan beberapa tugasan bersesuaian denagn peranan yang kita perlu mainkan. Oleh itu, amat penting bagi kita untuk sedar akan apa peranan kita, dan cuba selesaikan tugasan tersebut dengan sempurna.

Akan tetapi, kerana manusia itu makhluk yang berakal, tidak seperti computer dan elektron, kita diklasifikasiakan sebagai sebuah sistem yang sangat kompleks. Ini kerana kita mempunyai keupayaan untuk memilih dan mencipta peranan kita sendiri samada kita ingin menjadi sumber, mekanisma , mahupun alatan. Kaunikan yang diberikan kepada manusia ini juga membolehkan mereka menjadi pemain, atau manipulator dalam sesebuah sistem. Sebagai contoh, didalam sebuah sistem politik, kompartment-kompartmentnya merupakan manusia itu sendiri. Mereka yang mengawal dan menentukan halatuju sistem politik itu pula digelar sebagai pemimpin. Pengikut kepada pemimpin ini pula merupakan kompartmen-kompartmen lain yang menjadi pelengkap kepada sistem politik tersebut. Tidak kisahlah samada sistem politik tersebut berkiblatkan demokrasi, monarki, diktator, atau anarki, komponen – komponen ini tidak dapat dielakkan.

Dan dalam mempertahankan sesuatu sistem itu, adakalanya kompartmen tersebut akan bertindak secara agresif supaya aturan yang mereka sedang ikuti tidak diganggu. Ini kerana setelah sesuatu kompartmen itu selesa atau sesuai dengan posisinya didalam suatu sistem, ia dengan sendirinya akan merasakan bahawa ia merupakan sebahagian yang penting kepada sistem tersebut dan beranggapan bahawa sistem tersebut juga adalah penting bagi survivalnya.

Seperti ideology yang telah diketengahkan oleh Larry and Andy Wachowski di dalam filem ‘Matrix’. Manusia – manusia yang hidup di dalam dunia matrix tidak sedar bahawa mereka merupakan sebahagian daripada sebuah sistem yang mengawal kehidupan mereka dan seperti yang dikatakan oleh Morpheus, ‘Adakalanya mereka (merujuk kepada manusia yang hidup di dalam dunia matrix) akan bertindak secara repulsif jika sistem mereka diganggu’. Ini dijelaskan lagi dengan kehadiran watak pembelot didalam kumpulan yang dipimpin Morpheus itu sendiri yang mengakibatkan tertangkapnya Morpheus dan terbunuhnya beberapa rakannya yang lain.


Rajah 4: Dunia matrix yang merupakan sebuah sistem yang menenggelamkan manusia menjadi sebuah kompartmen yang membantu menjayakan agenda sistem lain.

Ada juga dikalangan kompartmen ini akan merasakan sistem yang mereka duduki atau diami sekarang sudah sempurna dan tiada apa lagi yang boleh didapati oleh beliau setelah mereka keluar dari sistem sekarang. Ini jelas dengan kata – kata pembelot tersebut (merujuk kepada filem matrix) ‘saya rasa matrix adalah segalanya’. Pemikiran – pemikiran seperti ini (merujuk kepada kompartment yang terdiri daripada manusia) akan mengakibatkan akal mereka menjadi jumud dan tidak bersedia menerima sebarang perubahan yang mendatang. Selain itu, ia juga akan mengakibatkan kompartmen dinamik ini menjadi kurang matang dalam membuat keputusan, lemah secara fizikal dan mental, terasing, kurang keyakinan diri dan boleh mengakibatkan kemurungan.

Rajah 5: Manusia yang sepatutnya merupakan kompartmen yang dinamik menjadi jumud dan lemah kerana terlalu takut untuk keluar dari sistem yang didiami mereka

Akan tetapi, adakalanya ia akan mnyebabkan mereka merasakan bahawa merekalah segala-galanya dan semua manusia perlu hadir dan bersama-sama dengan mereka didalam sistem mereka. Keyakinan seperti ini adalah salah, dan sekaligus menafikankan fitrah seseorang manusia untuk memilih jalannya yang tersendiri. Amat ditakuti jika mereka ini akan mengnggap diri mereka lebih mulia dari manusia lain. Sebagai contoh, Adolf Hitler yang telah lama mengasaskan dan hidup didalam ideologi extreme sosialis telah bermati-matian menolak ideologi konservatif dan spekulatif pihak lain. Setelah beliau hidup bertuhankan ideology ini terlalu lama, akhirnya beliau bertindak mengancam dan membunuh sesiapa sahaja yang tidak sealiran dengan pemikiran beliau. Beliau Berjaya membina dunianya sendiri dengan memaksa manusia sekalian untuk hadir bersama-samanya untuk menjayakan doktrin beliau .

Rajah 6: Kompartmen (manusia) yang terlalu taksub dengan sistemnya sehingga menganggap dirinya lebih mulia dari kompartmen (manusia) yang lain.

Walaupun begitu, akan terdapat juga halangan dalam menjayakan doktrin (matlamat) sesebuah sistem, sebagai contoh, ketika Rasullullah S.A.W cuba mewujudkan sebuah sistem pentadbiran Islam di muka bumi ini, baginda sering mendapat tentangan dari pihak yang irihati dengan beliau. Akan tetapi, kerana ketabahan dan bantuan dari Allah S.W.T, akhirnya sinar Islam itu dapat di suluh kesentero dunia.

Sedarkah kita sebenarnya seluruh sistem ini sebenarnya telah diaturkan dan bergerak didalam aturan tersebut. Seperti yang diperjelaskan diatas didalam sistem electron, penolakan didalam sesebuah sistem akan menghasilkan penimbal samada penimbal yang memberikan impak yang positif ataupun negatif. Didalam sistem electron tadi, cahaya yang dihasilkan oleh electron yang jatuh kepetala bawah merupakan satu contoh kepada penimbal yang membawa impak positif. Akan tetapi, didalam contoh peperangan ideologi antara hitler dan ideologi lain, penimbal yang terhasil dari ketidakstabilan pertembungan itu membawa kepada peperangan dan kemusnahan, dan ini merupakan contoh penimbal berimpak negatif.

Walaupun begitu, setiap pertentangan dan fenomena repulsif yang menghasilkan penimbal juga merupakan sebahagian daripada suatu sistem lain pula. Dalam erti kata lain, walau apa pun yang berlaku, kita hanya megikut aturan dan ketetapan suatu sistem dan dikawal oleh output atau matlamat sistem tersebut.

Didalam skop kita selaku manusia, kita sering menghadapi situasi dimana kita merasakan bahawa kita gagal dalam melaksanakan peranan kita didalam sesebuah sistem. Ini adakalanya membentuk pemikiran negatif didalam diri kita dan sekaligus menjadikan kita seorang yang lemah dan tidak berkeyakinan. Percayalah, jika kita tidak diperlukan dan gagal didalam menjayakan misi atau peranan kita, sudah tentu kita tidak akan lahir kedalam sistem kehidupan sekarang. Untuk itu, kita seharusnya mencari apa peranan yang perlu dimainkan oleh kita dan sentiasa istiqamah dalam menjayakan atau menuju kearah matlamat tersebut

Kesimpulannya, walaupun sistem itu bilangannya infiniti, manusia tetap merupakan komponen darinya dan manusia tidak akan sesekali mempunyai keupayaan untuk mencipta sistem. Kita hanyalah penghuni kepada sesebuah sistem yang berkaitan antara satu sama lain dan yang layak mentadbir sistem itu hanyalah satu titik terakhir kepada semua sistem, itulah tuhan yang esa, Allah S.W.T.

9:49 AM

Pembentukan Bangsa Malaysia

Jika dilihat daripada perkembangan sejarah kebangkitan Jerman diera perang dunia kedua, kita tidak dapat lari daripada satu fahaman yang cukup sinonim dengan ideologi politik yang berkonsepkan diktator di benua Eropah pada ketika itu. Fahaman yang di popularkan oleh Adolf Hitler ini lebih dikenali sebagai fahaman “Nazisme”. Ia merupakan singkatan daripada perkataan “Nasionalisocializme” yang membawa maksud “Penyatuan seluruh bangsa”. Bermatlamatkan penyebaran fahaman nazi serta menamatkan era penjajahan secara saraf oleh kuasa paksi yang dikepalai oleh Britain, Adolf Hitler secara terang-terangan menyampaikan konsep nasionalismanya melalui penulisan buku “Mein Kampf” yang ditulis oleh beliau sewaktu dipenjarakan oleh pihak berkuasa jerman. Penulisanya yang tajam, setajam mata pedang telah menempelak semua campurtangan kuasa luar keatas tanah airnya yang tercinta. Pada ketika itu, negara-negara kuasa paksi sedang rakus mencorakkan percaturan politik dan pembangunan negara-negara dunia ketiga, terutamanya negara-negara yang kalah di tangan mereka sewaktu perang dunia pertama meletus. Reformasi yang telah berjaya direalisasikan ini telah merubah masa depan Jerman daripada sebuah negara tawanan perang kepada sebuah negara neokolonisma yang digeruni oleh seantero dunia terutamanya negara-negara di benua Eropah. Persoalanya dari manakah kecemerlangan ini lahir?.

Ribuan tahun dahulu, di sebuah wilayah feudal di Negara China yang dikenali sebagai wilayah Qin, lahir seorang putera sewaktu peperangan merebut harta, tanah jajahan, dan kuasa sedang hebat meletus diantara wilayah feudal yang lain. Bayi malang ini telah berazam untuk mendukung satu cita-cita, iaitu “All under heaven” atau “Semua dibawah satu syurga”. Beliau akhirnya berjaya menyatukan seluruh wilayah yang bergolak di Negara China dibawah satu bangsa iaitu Bangsa Cina dan menubuhkan Negara China. Beliau jugalah yang telah mengarahkan pembinaan tembok besar China simbolik kepada keteguhan, keutuhan, dan kesatuan seluruh rakyat negara tersebut demi menjaga keamanan dan kesejahteraan yang dikecapi oleh mereka hasil daripada semangat bersatu padu. Beliau adalah tokoh penting kearah pembentukan Negara China baru serta pemimpin yang berjaya menamatkan era perang saudara di negara tersebut. Beliau dikenali sebagai Maharaja Shih Huang Ti. Persoalanya, apakah intipati yang cuba digarapkan oleh maharaja ini dalam pembentukan Negara China baru yang gemilang?.

1427 tahun dahulu, berlaku satu peristiwa penting dalam sejarah perkembangan tamadun Islam di seluruh dunia. Pada tanggal 1 Muharram tahun pertama Hijrah, Nabi Muhammad S.A.W telah diperintahkan agar berhijrah dari kota Mekah ke Kota Madinah sebagai langkah awal pembentukan Negara Islam berdaulat. Setelah baginda sampai di sana, baginda telah mempersaudarakan seluruh kaum Muhajirin dan Ansar dibawah satu kalimah suci iaitu “Laailahaillah”. Baginda amat menitikberatkan perpaduan ummah sehinggalah perkataan terakhir baginda sebelum baginda wafat ialah “Ummati, ummati, ummati” yang bermaksud, “Ummatku, ummatku, ummatku”. Baginda telah mengajar seluruh umatnya bahawa tiada seorangpun di dunia ini lebih tinggi darjatnya melainkan mereka yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, sekaligus menyamaratakan hak seluruh manusia dalam fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T. Hasil daripada pentarbiyyahan baginda, umat Islam berjaya menjadi sebuah bangsa yang yang amat maju dalam segala segi. Bangsa ini terus menjadi “Benchmark” kepada dunia selama 1373 tahun sebagai satu simbol ketamadunan, dan keintelektualan disamping tidak mengenepikan pambangunan jatidiri, emosi, dan rohani. Persoalan timbul setelah kejatuhan bangsa ini selepas perang dunia pertama meletus, apakah pendekatan utama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W demi membina sebuah bangsa yang terbilang?.

Daripada bingkisan sejarah di atas, dapat kita saksikan betapa kesatuan masyarakat amat penting dalam membina sebuah bangsa yang terdiri daripada pelbagai etnik, budaya, dan agama. Usaha dan komitmen yang tinggi amatlah dititikberatkan bukan sahaja dari pihak yang memerintah, tetapi juga pihak yang diperintah demi merealisasikan sebuah bangsa dan negara yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

Peristiwa 13 Mei 1969 telah menyaksikan dimana perpecahan dikalangan masyarakat Malaysia boleh berlaku jika sensitiviti sesuatu kaum diabaikan dalam pergaulan seharian. Peristiwa bersejarah ini telah berjaya membuka mata sesetengah pihak mengenai betapa pentingnya semangat perpaduan dikekalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun kerajaan telah berjaya menyelesaikan masaalah ini dengan jayanya, persoalan tetap timbul. Adakah kemungkinan untuk peristiwa hitam ini berlaku sekali lagi masih wujud?. Benarkah masalah ini telah diselesaikan? Atau semua ini hanyalah sekadar retorik politik demi menjaga kepentingan peribadi sesetengah pihak?.Tetapi segelintir rakyat yang menilai masalah ini dengan pandangan yang terbuka melihat, hanya dengan menyatukan seluruh bangsa di Malaysia, barulah masalah perkauman ini dapat diselesaikan secara menyeluruh. Hakikatnya, kerajaan Malaysia wajib merangka pelan pembangunan untuk mewujudkan Bangsa Malaysia yang maju dan progresif serta aktif di arena antarabangsa menjelang tahun 2020. Usaha murni ini memerlukan sokongan daripada seluruh rakyat di Malaysia demi membina sebuah bangsa yang maju dan berdaya saing.

Usaha penyatuan bangsa ini perlulah dimulakan dengan menyatukan seluruh fahaman politik di Malaysia. Melalui mekanisma ini, komitmen yang tinggi diperlukan daripada pemimpin parti politik berbilang kaum di Malaysia dan ia perlulah dilaksanakan secara telus tanpa memikirkan kepentingan peribadi dan kroni masing-masing. Mungkin ada yang mengatakan saranan ini seolah-olah menghapuskan sistem demokrasi yang diamalkan dalam pentadbiran kerajaan Malaysia. Sejujurnya, tiada asas untuk kenyataan ini dipertimbangkan. Kerana yang diubah hanyalah corak ideologi yang diperjuangkan oleh sesetengah parti politik daripada memikirkan kepentingan bangsa mereka sahaja kepada memikirkan kepentingan dan sensitiviti seluruh bangsa yang bersatu dibawah nama bangsa Malaysia. Hak parti pembangkang tidak perlu dinafikan. Mereka bebas menyebarkan fahaman yang mereka rasakan ia releven pada masa ini, tetapi parti pembangkang juga perlu melakukan reformasi dari segi mekanisma mengkritik kerajaan. Adalah lebih matang sekiranya pihak pembangkang memberi kritikan membina daripada penyebaran fitnah dengan tujuan memburuk-burukkan maruah sebelah pihak.

Masyarakat di Malaysia juga perlulah berfikiran lebih terbuka dalam membincangkan isu-isu sensitif tetapi penting kearah penyatuan bangsa. Mungkin ideologi Demokrasi memberi lebih ruang kepada rakyat untuk memilih siapa yang mereka suka untuk menduduki tampuk pemerintahan negara, tetapi rakyat haruslah bersikap professional dalam memilih individu yang dirasakan layak untuk memimpin mereka kearah pembangunan fizikal dan mental yang seimbang. Masyarakat yang matang ialah masyarakat yang tidak mudah terpengaruh dengan budaya atau corak pemikiran yang diimport dari luar. Mungkin ada yang sesuai untuk dijadikan pemangkin kearah penyatuan bangsa, tetapi masyarakat Malaysia perlulah bijak memilih ideologi yang bersesuaian dengan adat ketimuran. Lebih bijak lagi sekiranya masyarakat Malaysia cenderung untuk menjadikan corak pemikiran pemimpin tempatan sebagai ideologi yang boleh diterimapakai oleh semua. Budaya halenistik secara membabi-buta haruslah dijauhi agar kesejahteraan dan keamanan yang dikecapi dapat dikekalkan.

Penyatuan parti politik seluruh bangsa di Malaysia mungkin akan mendapat tentangan yang hebat daripada sesetengah pihak yang tidak suka serta irihati melihat keamanan dan kesejahteraan yang dikecapi oleh seluruh rakyat Malaysia. Oleh itu, rakyat Malaysia haruslah peka dalam menangkap segala bentuk bibit-bibit perpecahan yang dirasakan merbahaya kepada kepentingan bersama. Serangan dari dalam ini lebih dahsyat jika dibandingkan dengan serangan ideologi dari luar kerana kita sendiri tidak sedar siapa musuh kita. Lebih menakutkan lagi jika individu-individu seperti ini berjaya menduduki tampuk pemerintahan Negara. Demi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku, rakyat perlulah peka dengan setiap agenda terselindung didalam sesebuah program atau aktiviti yang dirancang oleh pihak yang berkenaan serta berani menjatuhkan mana-mana penyangak bangsa melalui saluran yang betul tanpa mengenepikan hak dan sensitiviti orang lain. Mungkin hanya kita sahaja yang berprejudis dengan sesetengah pemimpin, tetapi tidak bagi orang lain. Oleh itu adalah lebih baik jika kita tidak menilai dengan perasaan dan pengamatan kita sahaja, pastikan alibi berada di tangan, dan kemukan petisyen ke mahkamah. Ini barulah satu tindakan matang yang lahir daripada mentaliti insan dunia pertama.

Akhir sekali, sebuah institusi kerajaan yang lebih telus perlulah dibentuk tanpa mengambilkira perbezaan antara fahaman politik, bangsa, agama dan budaya. Ini merupakan langkah penting kearah pembentukan masyarakat Malaysia yang lebih harmoni. Secara logiknya majoriti rakyat melihat institusi kerajaan sebagai sebuah badan yang professional sekaligus menyebabkan mereka bersedia untuk mengikut setiap arahan dan saranan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Keaadan ini membuktikan kerajaan mempunyai autoriti penuh untuk mentadbir negara. Oleh itu kerajaan perlulah menjaga kepentingan rakyat secara telus demi mengelakkan kepercayaan rakyat kepada barisan kepimpinan Negara menjadi tiris sehingga meledakkan api reformasi seperti yang pernah berlaku pada tahun 1998 dimana pada ketika itu kerajaan Malaysia berada dibawah pimpinan Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad.

Kesimpulanya segala masalah yang melibatkan sensitiviti antara kaum haruslah dititikberatkan oleh semua pihak dalam usaha menjayakan doktrin penyatuan bangsa melalui politik ini. Dan segala bentuk bibit-bibit perpecahan yang dilihat akan lahir haruslah dipulihkan dengan semangat bersatupadu dibawah satu bangsa yang dikenali sebagai bangsa Malaysia.

9:46 AM

Negaraku

Tanggal 31 Ogos 2007, lengkaplah 50 tahun Negara Malaysia bergelar negara merdeka. Seperti saban tahun, hari kemerdekaan selalunya disambut dengan penuh kemeriahan serentak dengan laungan kemerdekaan daripada mereka yang taksub dengan kebebasan sementara tanpa memikirkan apa yang telah, sedang atau akan mereka lakukan demi mencapai, mengisi atau sekurang-kurangnya memelihara kemerdekaan ini.

Malaysia merupakan satu-satunya negara yang mampu berdiri megah pasca era kolonisme. Ia mampu menggegarkan seantero dunia dengan kehebatan, kemegahan dan kecemerlangan yang dimilikinya berbanding dengan “abang-abangnya” yang menerima pengisytiharan kemerdekaan terlebih dahulu daripada “Queen”. Ironinya, kemerdekaan negara ini mendapat restu daripada pihak penjajah yang dahulunya merampas tanah dan maruah negara bumi bertuah ini. Memijak, menghina dan membunuh penduduk peribumi yang dianggap mereka hina dan tidak sama taraf dengan mereka. Itulah yang berlaku keatas manusia yang alpa dengan kekuasaan sementara yang dianugerahkan tuhan kepada mereka. Kuasa yang sepatutnya membawa manusia kepada masa depan yang lebih cemerlang, dieksploitasikan sepenuhnya semata-mata untuk memastikan mereka sama taraf dengan tuhan yang menciptakan mereka.

Mungkin ini merupakan petanda bahawa kita merupakan sekutu yang boleh dipercayai dalam mencanang agenda penjajahan moden demi meneruskan usaha mereka menguasai dunia ini dengan cara yang lebih halus dan berhikmah. Ia terbukti lebih efektif berbanding menumpahkan darah para hamba mereka ataupun membazirkan curahan dana para kapitalis dalam menaja setiap pertumpahan darah yang berlaku. Atau, ia juga boleh dianggap sebagai satu pengisytiharan bahawa negara kita telah dikuasai oleh mereka sepenuhnya sehingga kita berjaya melepasi tahap “Quality Control” yang mereka tentukan, sekaligus meyakinkan mereka bahawa kita tidak lagi mampu bangkit untuk menetang sebarang penjajahan era baru mereka.

Jika diintai dari sudut apa yang berlaku di jazirah arab, orang-orang “Queen” ini dengan sesuka hati melakar garis-garis halus diatas peta tanah arab demi memastikan hak dan kepentingan negara mereka terjamin. Sehingga sanggup menggadaikan nilai kemanusiaan dengan menyembelih, membunuh dan berbagai lagi jenayah yang dilakukan. Sememangnya perlakuan seperti ini tidak layak dimasukkan kedalam istilah kamus manusia normal tetapi adalah selayaknya dipahatkan didalam norma hidup binatang buas yang kehilangan anaknya akibat dibunuh oleh pemburu. Persoalanya dengan cara apa mereka melakar garis-garis halus itu? Sudah tentunya dengan mata pena. Ya, mata pena yang berdakwatkan darah dan titik peluh umat yang dahulunya megah dan dipandang mulia kerana memiliki kesinambungan risalah agung daripada yang Maha Esa. Tetapi umat itu sekarang hanya meninggalkan nama yang dahulunya megah dan terus membiarkan dirinya diulit mimpi manis buatan manusia bobrok yang mengimpikan dunia tanpa kehadiran mereka.

Sungguh menghairankan seseorang yang nyenyak tidur sedangkan mentari pagi sentiasa berada bersama mereka dalam menyinari setiap jalan kehidupan yang mereka pilih, tetapi dalam masa yang sama, seseorang yang lain pula sentiasa berjaga ditengah malam kelam mencari-cari erti mereka hidup walaupun sedar mentari pagi tidak akan singgah walaupun sebentar kedalam hari mereka. Itulah realiti mereka yang berada diatas. Takhta yang dahulunya diusung utuh dihadapan musuh-musuh mereka sehinggakan musuh-musuh mereka tunduk patuh dan hormat kini hanya tinggal sebuah lagenda yang tiada bezanya dengan lagenda kemegahan kota Atlantis.
Lain pula kisahnya dengan apa yang berlaku di Malaysia. Ketika meniti era kemodenan, dalam keadaan tidak sedar, kita seakan-akan menuruti jejak negara yang pernah menjajah kita suatu ketika dahulu. Kemusnahan akhlak dan nilai kemanusiaan seolah-olah begitu mudah ditukar-ganti dengan kemodenan taraf hidup yang semakin meningkat.

Ketika sejarah era revolusi perindustrian di negara “matahari terbenam” itu suatu ketika dahulu disingkap semula, pada ketika itulah masalah sosial dikalangan penduduk negara itu semakin mendapat tempat. Ibubapa yang terpaksa bekerja seawal jam 5 pagi terpaksa meninggalkan anak-anak disekolah semata-mata untuk memastikan mereka tidak tercicir dalam perlumbaan mengejar kekayaan material. Anak-anak yang membesar dalam keadaan yang terabai ini mula mencari keseronokan duniawi sehingga tersasar daripada landasan kehidupan manusia normal. Mereka mula melakukan vandelisma, bergaduh, membunuh, tidak terlepas juga diantaranya yang terlibat dalam pergerakan Nazi, serta mengagung-agungkan idealisma-idealisma yang menentang fitrah seseorang manusia. Apa yang berlaku akhirnya, polemik politik yang berterusan di parlimen terpaksa akur dengan keadaan semasa yang semakin dicengkam masalah sosial serta mengisytiharkan “Inilah gaya hidup moden” demi menutup kecelaruan daripada apa yang mereka kejarkan suatu ketika dahulu. Malah tanpa segan silu, mereka mengeksport pula budaya “moden” mereka ini ke negara luar melalui penguasaan media massa yang sememangnya diungguli oleh mereka.

Tidak cukup dengan itu, mereka yang tidak sealiran dengan mereka pula dituduh tidak mengikut rentak moden dan tidak berfikiran terbuka. Jika seseorang manusia itu berfikiran waras, mereka akan sedar bahawa untuk hidup diatas muka bumi ini dengan aman dan harmoni, mereka perlu menuruti sesuatu kewujudan atau peraturan yang lebih dikenali sebagai fitrah. Mereka yang tidak menuruti kehendak fitrah manusia ini pula boleh dianggap seperti binatang yang tidak perlu dikekang oleh apa-apa peraturan untuk hidup. Konklusinya, manusia moden canangan orang-orang “Queen” ini hanyalah membawa manusia kearah kebinatangan dan kecelaruan hidup yang semakin menebal didalam diri seseorang.

Anehnya, pengikut budaya ini semakin hari semakin ramai dengan jumlah yang mampu membentuk sebuah negara yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi. Ya, negara safari yang selayaknya didiami oleh binatang-binatang buas dan makhluk-makhluk hina yang tidak berakal. Apa pula hasil pegeluaran negara ini jika dibentuk? Tentu sahaja baja organik yang selayaknya diletakkan di pasu-pasu hiasan. Mereka sepatutnya tidak layak mendiami dunia manusia berakal kerana kedatangan mereka hanya mendatangkan musibah keatas orang lain.

Inilah realiti yang bakal dihadapi oleh negara kita jika kita terus leka dengan perlumbaan material sehingga mengabaikan unsur-unsur kerohanian yang sepatutnya bergerak seiring. Malah amat ditakuti jika negara kita mengalami kebejatan sosial yang lebih meruncing daripada apa yang berlaku di seberang. Jika diambilkira dari segi sistem pemerintahan, kesuksesan yang ditonjolkan melalui demostrasi-demostrasi ganas di negara seberang membuktikan kita perlu melakukan revolusi secepat mungkin atau sekurang-kurangnya memperkasakan lagi apa yang dicedok agar kesilapan yang sama tidak akan berulang lagi. Alhamdulillah, setakat ini pendekatan bijak dan harmonis yang diambil oleh pihak pemerintah berjaya mengekang kemungkinan yang bakal dihadapi.

Intaian dari sudut ekonomi pula menunjukkan sistem pasaran terbuka hanya akan melahirkan golongan kapitalis yang mementingkan kekayaan individu tanpa mengambilkira golongan yang memerlukan. Kita juga berjaya mengekangnya dengan memperkenalkan sistem perdagangan berunsurkan islam berbanding sistem perdagangan konvensional yang membuntuti golongan kapitalis seberang. Selain itu, sikap rakyat negara ini yang pemurah telah berjaya mengurangkan jarak perbezaan taraf hidup dikalangan golongan marhaen. Nampaknya dari segi politik dan ekonomi, kita berjaya melarikan diri sedikit demi sedikit daripada cengkaman ideologi seberang. Tetapi bagaimana pula jika intaian dari sudut budaya diambil kira?
Setandingkah tarian zapin, dendangan dikir barat, ataupun seni silat jika dibandingkan dengan tarian “breakdance”, budaya “black metal” ataupun ideologi sampah “skinhead”? jika anak-anak muda kita mejawab ya, maka tidak syak lagi Malaysia bakal menjadi negara safari seterusnya.

Oleh itu, kita haruslah sedar, bahawa kedatangan kita sebenarnya membawa erti yang mendalam bagi masyarakat sekitar terutmanya masyarakat yang terisolasi daripada dunia luar. Kita mempunyai tanggungjawab sosial yang perlu diselesaikan segera sebelum semuanya terlambat. Jika kita terus leka, Malaysia tetap akan menjadi maju tetapi identitinya sebagai sebuah negara yang berdaulat dan bermaruah akan hilang. Bak kata Tun Dr. Mahathir “Hanya mereka yang cekal dan tabah, bakal membina mercu tanda. Bangsanya yang Berjaya”................